ਅਕਾਦਮਿਕ

ਐਸ. ਨੰ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ
1 ਐੱਨ ਐੱਸ ਕਿਉ ਐੱਫ ਅਧੀਨ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ  ਦੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ  ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ   ਵਿਦਿਆਰਥੀ   ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਕ ਬੁੱਕ  (, , )
2 ਮੇਰੀ-ਦੁਨੀਆ-ਵਾਤਾਵਰਨ -4 (ਪੰਜਾਬੀ) (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 43.18 ਐਮ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ ) 02-04-2018
3 ਐਨ. ਐਸ. ਕਿਊ. ਐੱਫ਼ ਅਧੀਨ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ \"ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ\" ਦੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਜ-ਪੁਸਤਕ (, , )
4 ਐਨ. ਐਸ. ਕਿਊ. ਐੱਫ਼ ਅਧੀਨ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ \"ਪ੍ਰਚੂਨ\" ਦੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਜ-ਪੁਸਤਕ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 6.86 ਐਮ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ) 04-02-2019
5 ਐਨ. ਐਸ. ਕਿਊ. ਐੱਫ਼ ਅਧੀਨ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ \"ਸੁਰੱਖਿਆ\" ਦੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਜ-ਪੁਸਤਕ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 1.42 ਐਮ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ) 04-02-2019
6 ਐਨ. ਐਸ. ਕਿਊ. ਐੱਫ਼ ਅਧੀਨ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ \" ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ \" ਦੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਜ-ਪੁਸਤਕ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 2.49 ਐਮ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ) 04-02-2019
7 ਐਨ. ਐਸ. ਕਿਊ. ਐੱਫ਼ ਅਧੀਨ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ \" ਆਈ ਟੀ/ਆਈ ਟੀ ਈ ਐਸ \" ਦੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਜ-ਪੁਸਤਕ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 22.98 ਐਮ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ) 04-02-2019
8 ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਕਿਊ.ਐੱਫ਼ ਅਧੀਨ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ \" ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ \" ਦੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਜ-ਪੁਸਤਕ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 10.73 ਐਮ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ) 04-02-2019
9 ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਕਿਊ.ਐੱਫ਼ ਅਧੀਨ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ \"ਖੇਤੀਬਾੜੀ\" ਦੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਜ-ਪੁਸਤਕ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 32.49 ਐਮ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ) 04-02-2019
10 ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਕਿਊ.ਐੱਫ਼ ਅਧੀਨ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ \"ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰਸਪਾਟਾ\" ਦੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਜ-ਪੁਸਤਕ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 3.46 ਐਮ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ) 04-02-2019