ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਹਿੱਸਾ

ਮਿਤੀ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
02 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 2011 ਪ੍ਰੀ ਵੋਕੇਸਨਲ ਵਿਸ਼ੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ ( ਆਕਾਰ: 34 ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ)
21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਪ੍ਰੀ ਵੋਕੇਸਨਲ ਵਿਸ਼ੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ ( ਆਕਾਰ: 34 ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ)
09 ਮਾਰਚ 2011 ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ (ਪ੍ਰੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ ( ਆਕਾਰ: 28 ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ)