ਡੇਟਸ਼ੀਟ

ਮਿਤੀ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
03 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਜ਼ਨ / ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਡੈਟਸਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਮਾਰਚ ੨੦੧੯ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਮਾਰਚ: 459 ਕੇਬੀ, ਫਾਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ)
11 ਜਨਵਰੀ 2019 ਸੋਧੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮਿਤੀ ਸ਼ੀਟ ਮਾਰਚ ੨੦੧੯ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਮਾਰਚ: 118 ਕੇਬੀ, ਫਾਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ)
11 ਜਨਵਰੀ 2019 ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸ਼ੀਟ ਮਾਰਚ 2019 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਮਾਰਚ: 78 ਕੇਬੀ, ਫਾਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ)