ਡਾਊਨਲੋਡ

ਐਸ. ਨੰ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ
1 ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ੨੦੦੯-੨੦੧੦ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 47.65ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 10-02-2011
2 ਨ. ਸੀ. ਐਫ. ਲਈ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 716.63ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 10-02-2011
3 ਟ੍ਰਾੰਸਕ੍ਰਿਪਟ ਫਾਰਮ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 164.51ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 19-05-2011
4 ਵਿਦਿਅਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ 2011 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 173.97ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 05-07-2011
5 ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਰਨਿਵਲ ਫਾਰਮ ੨੦੧੦ ਲਈ (ਪਹਿਲਾ ਰਨਿਵਲ ) (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 76.63ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 16-10-2011
6 ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਰਨਿਵਲ ਫਾਰਮ ੨੦੦੯ ਲਈ (ਦੂਜਾ ਰਨਿਵਲ ) (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 37.41ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 16-10-2011
7 ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਰਨਿਵਲ ਫਾਰਮ ੨੦੦੯ ਲਈ (ਤੀਜਾ ਰਨਿਵਲ ) (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 98.47ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 16-10-2011
8 ਐਸ.ਸੀ/ ਬੀ.ਸੀ ਫੀਸ ਕਲੇਮ ਪਰੋਫਾਰਮਾ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 22.7ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 13-11-2011
9 ਵਜੀਫੇ ਦੀ ਰੀਨੀਉਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 416.48ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 10-04-2012
10 ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ,ਵਿੱਦਿਅਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ੨੦੧੩-੧੪ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 2.71 ਐਮ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 24-06-2013