ਏਜੰਸੀ ਹੋਲਡਰ

ਮਿਤੀ ਟਾਈਟਲ ਟਾਈਟਲ
08 ਫਰਵਰੀ 2019 ਸਮੂਹ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਰ/ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (( ਆਕਾਰ: 24 ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ)
08 ਫਰਵਰੀ 2019 ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ ( ਆਕਾਰ: 175 ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ)
08 ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਲਾਗੂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ ( ਆਕਾਰ: 187 ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ)
08 ਫਰਵਰੀ 2019 ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ ( ਆਕਾਰ: 4.6 ਐਮਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ)
07 ਫਰਵਰੀ 2019 ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਟਕ ਸੂਚੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ ( ਆਕਾਰ: 29 ਐਮਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ)
07 ਫਰਵਰੀ 2019 ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਰੇਟ ਸੂਚੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ ( ਆਕਾਰ: 1.6 ਕਐਮਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ)