ਸੁਝਾਅ

June 11, 2019
6 + 2 =
ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਗਣਿਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦਰਜ ਕਰੋ. ਈ .ਜੀ. 1 + 3 ਲਈ, 4 ਦਰਜ ਕਰੋ