ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟਸ ਸਰਕੂਲਰ

ਐਸ. ਨੰ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ
1 ਮੈਟ੍ਰਿਕ/ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ/ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਰੀਅਪੀਅਰ/ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਨਵਰੀ 2022 ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 1.53 ਐਮ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ) 30-12-2021
2 ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਲਈ 5ਵੀਂ, 8ਵੀਂ ,10ਵੀਂ ਅਤੇ 12 ਵੀਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਟਰਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ । (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 295.68ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ ) 30-12-2021
3 ਦਸਵੀਂ/ਬਾਰਵੀਂ ਸ੍ਰੇਣੀ ਮਾਰਚ 2021 ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਦਰਜਾ ਵਧਾਉਣ,ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ,ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਰੀ-ਅਪੀਅਰ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ (ਸਮੇਤ ਓਪਨ ਸਕੂਲ) ਪਰੀਖਿਆ ਨਵੰਬਰ-2021 ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 233.55ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ ) 09-11-2021
4 ਟਰਮ-1 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 214.62ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ ) 29-10-2021
5 ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ  ਨਵੰਬਰ 2021  (ਲਿਖਤੀ) ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਸਬੰਧੀ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 13.42ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ ) 26-10-2021
6 ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੇ ਰੀ ਅਪੀਅਰ (ਓਪਨ ਸਕੂਲ) ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 16.03ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ ) 25-10-2021
7 Schedule for Additional Punjabi Special Examination October 2021  (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 374.4ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ ) 08-10-2021
8 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ / ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 339.53ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ) 12-08-2021
9 ਟ੍ਰਾਂਸਪਰੇਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਹੁੱਇਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 2.96 ਐਮ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ ) 11-08-2021
10 ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 95.38ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ ) 13-07-2021