ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ

ਮਿਤੀ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ t
22 ਮਈ 2019 2018-19 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ 9 ਵੀਂ ਅਤੇ 11 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਮਾਰਚ: 848 ਕੇਬੀ, ਫਾਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ)
29 ਜਨਵਰੀ 2019 ਸਾਲ/ਸ਼ੈਸ਼ਨ 2018-19 ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜ/ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਵੀਂ/ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਗਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ| ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਮਾਰਚ: 72 ਕੇਬੀ, ਫਾਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ)
14 ਜਨਵਰੀ 2019 ਸਾਲ/ਸ਼ੈਸ਼ਨ 2018-19 ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜ/ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਵੀਂ/ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਗਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ| ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਮਾਰਚ: 72 ਕੇਬੀ, ਫਾਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ)

08 ਸਤੰਬਰ 2015

ਸੈਸ਼ਨ 2015-16 ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ / ਜਾਰੀ ਪੂਰਕ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ( 9 , 10 , 11 ਅਤੇ 12 ਕਲਾਸ )  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਮਾਰਚ: 174 ਕੇਬੀ, ਫਾਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ)