ਪ.ਸ.ਸ.ਬ. ਐਕਟ

ਮਿਤੀ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
20 ਜਨਵਰੀ 2011  ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ :- ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਰਚ 2012 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ ( ਆਕਾਰ: 105.5 ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)