ਸਥਾਪਨਾ

ਐਸ. ਨੰ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ
1 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ: ੩੨੮ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 1001.06ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 26-06-2019
2 ਸੂਚਨਾ ਨੰਬਰ 326 ਅਤੇ 327 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 8.12 ਐਮ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 21-05-2019
3 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ: 323 ਤੋਂ 325 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 1.69 ਐਮ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 15-04-2019
4 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ: 320 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 733.26ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 05-12-2018
5 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ: 318 ਅਤੇ 319 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 4.93 ਐਮ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 30-11-2018
6 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ: 314 ਅਤੇ 317 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 728.85ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 26-11-2018
7 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ: 316 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 1.14 ਐਮ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 02-11-2018
8 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ: 315 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 251.46ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 03-10-2018
9 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ: 291 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 73.48ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 27-09-2018