ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਐਸ. ਨੰ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ
1 ਅੰਤਰਿਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਾਰਚ 2019 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 167.01ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 02-07-2019
2 ਵਿਸ਼ੇਵਾਰ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ : - ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਰਚ 2016 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 49.34ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 24-05-2016
3 ਵਿਸ਼ੇਵਾਰ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ : - ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਰਚ 2016 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 26.09ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 24-05-2016
4 ਅੰਤਰਿਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ : - ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਾਰਚ 2016 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 286.87ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 24-05-2016
5 ਦਸਵੀਂ ਨਤੀਜਾ ਮਾਰਚ - 2016 ਦੇ ਅੰਕੜੇ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 606.3ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 24-05-2016
6 ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ :- ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਰਚ 2016 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 504.47ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 12-05-2016
7 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਤੀਜਾ ਮਾਰਚ - 2016 ਦੇ ਅੰਕੜੇ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 715.43ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 12-05-2016
8 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਾਰਚ - 2015 ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 189.21ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 25-05-2015
9 ਦਸਵੀਂ ਨਤੀਜਾ ਮਾਰਚ - 2015 ਦੇ ਅੰਕੜੇ (ਸਮੇਤ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ) (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 343.35ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 25-05-2015
10 ਵਿਸ਼ੇਵਾਰ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ : - ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਰਚ 2015 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , 32.05ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 25-05-2015