ਓਪਨ‌ ਸਕੂਲ

ਮਿਤੀ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
26th ਮਾਰਚ 2019  ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 2019-2020 ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 109 ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀ ਡੀ ਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ)
11th ਮਾਰਚ 2019 ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਲਈ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੁਸਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 3.11 ਐਮਬੀ , ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀ ਡੀ ਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ)
01 ਜਨਵਰੀ 2019  ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਐਕਰੀਡਿਟੇਸ਼ਨ/ਰੀਨਿਊਅਲ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 215 ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀ ਡੀ ਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ)
20 ਦਸੰਬਰ 2018 ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸੈਸ਼ਨ 2018-19 ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ) ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ| ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 78 ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀ ਡੀ ਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ)
16 ਨਵੰਬਰ 2018 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ (ਓਪਨ) ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 120 ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀ ਡੀ ਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)