ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭਾਗ

ਮਿਤੀ ਟਾਈਟਲ  ਦਸਤਾਵੇਜ਼
05 ਜੁਲਾਈ 2016 ਜਨਮ ਮਿਤੀ /ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ/ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖਲਾ ਖਾਰਜ ਰਜ਼ਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ| ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ(ਆਕਾਰ: 109 ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀ ਡੀ ਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ)