ਤਸਦੀਕ

ਐਸ. ਨੰ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ
1 ਮਾਰਚ ੨੦੧੩/6 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 94.59ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 01-04-2013
2 ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੧੩/4 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 74.58ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 18-04-2013
3 ਮਈ ੨੦੧੩/1 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 94.95ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 17-05-2013
4 ਜੂਨ ੨੦੧੩/੧ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 113.86ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 01-07-2013
5 ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੩/੧ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 77.69ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 22-07-2013
6 ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੩/੨ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 172.17ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 24-07-2013
7 ਅਗਸਤ ੨੦੧੩/1 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 73.27ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 02-09-2013
8 ਸਤੰਬਰ ੨੦੧੩/1 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 68.13ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 02-09-2013
9 ਸਤੰਬਰ ੨੦੧੩/੨ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 107.58ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 13-09-2013
10 ਸਤੰਬਰ ੨੦੧੩/੩ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 167.47ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 18-09-2013