ਸੰਪਰਕ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ
ਵਿਦਿਆ ਭਵਨ, ਫ਼ਸੇ-8, ਸਾਹਿਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਪਿਁਨ ਕੋਡ - 160062

ਸੰਪਰਕ ਨਂ 0172-5227423,424,425
ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ - punjabschool[at]gmail[dot]com

ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ (ਆਕਾਰ: 60 ਕੇ ਬੀ, ਫਾਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)

ਵਿਥਕਾਰ: 30.696546

ਵਿਥਕਾਰ: 76.734193