ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਮਿਤੀ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
28 ਮਈ 2012 ਸੂਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 743 ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀ ਡੀ ਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)
03 ਜੂਨ ਜੂਨ 2011 ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰੈਗੂਲੈਸਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 2.3 ਐਮਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਡੀਓਸੀ, ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)
15 ਮਾਰਚ 2011 ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਫਾਰਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 57ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀ ਡੀ ਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)
11 ਫਰਵਰੀ 2011 ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 21 ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀ ਡੀ ਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)