ਟੈਕਸ ਬੂਕ ਸੈੱਲ/ ਫ਼ੀਲਡ ਆਫਿਸ

ਮਿਤੀ ਟਾਈਟਲ  ਦਸਤਾਵੇਜ਼
29 ਮਾਰਚ 2019 ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ| ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਮਾਰਚ: 61 ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)
29 ਨਵੰਬਰ 2018 ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਮਾਰਚ: 12.9 ਐਮ ਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)